PHỤ GIA THỰC PHẨM

thông tin liên hệ
Bà Vũ Lan Anh
GĐ Kinh Doanh - 0982 715 715

Chia sẻ lên:
CARRAGEENA AQUAGEL WD–3466

CARRAGEENA AQUAGEL WD–3466

Xem thêm các sản phẩm liên quan
CARAGEENANE AQUAGEL
CARAGEENANE AQUAGEL
HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP 55%
HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP 55%
NON DAIRY CREAMER
NON DAIRY CREAMER
WHEY POWDER
WHEY POWDER
CALCIUM PROPIONATE
CALCIUM PROPIONATE
GUAR GUM
GUAR GUM
SWEET WHEY POWDER
SWEET WHEY POWDER
NON DAIRY CREAMER
NON DAIRY CREAMER
LIQUID-PARAFFIN
LIQUID-PARAFFIN
CARRAGEENA AQUAGEL WD–3466
CARRAGEENA AQUAGEL WD–3466
CARRAGEENA AQUAGEL WD–3466
CARRAGEENA AQUAGEL WD–3466
ACID CITRIC MONO ANHYDRATE
ACID CITRIC MONO ANHYDRATE
CARAGEENAN WD 3487
CARAGEENAN WD 3487
DEMINERALIZED WHEY PƠDER
DEMINERALIZED WHEY PƠDER
MCP - MONO CALCIUM PHOSPHATE
MCP - MONO CALCIUM PHOSPHATE
CMC - SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE
CMC - SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE
GUAR GUM - HIGUM HV 400F
GUAR GUM - HIGUM HV 400F
SKIM MILK POWDER
SKIM MILK POWDER
CALCIUM PROPIONATE
CALCIUM PROPIONATE
CAFEIN - CHINA
CAFEIN - CHINA