PHỤ GIA THỰC PHẨM

thông tin liên hệ
Bà Vũ Lan Anh
GĐ Kinh Doanh - 0982 715 715

chất tạo màu

CARMOISINE E-122.
CARMOISINE E-122.
CARAMEL
CARAMEL
SUNSET YELLOW FCF E-110
SUNSET YELLOW FCF E-110
TARTRAZINE E-102
TARTRAZINE E-102
PONCEAU 4R E-124
PONCEAU 4R E-124